elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 25.03.2023

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie.

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Szkolna 2 Mieroszyno; 84 - 103 Łebcz

- poprzez e-mail:  mieroszyno@poczta.onet.pl

- telefonicznie: (58)  673 83 92

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: spmieroszyno.iod@gmail.com

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZNIA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań szkoły /przedszkola.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, 

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne w zakresie kryteriów naboru, przy czym niepodanie danych będzie skutkowało utratą uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji (punkty nie zostaną naliczone).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie w JRWA w zależności od klasyfikacji maksymalnie przez 50 lat od dnia zakończenia nauki (arkusze ocen), przez okres 5 lat (dzienniki lekcyjne), dane kandydatów nieprzyjętych do szkoły / oddziału przedszkolnego przez okres roku od zakończenia naboru. Dłuższe przechowywanie danych osobowych jest możliwe również wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KANDYDATA DO PRACY

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu Pracy

- art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku  z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych

- art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - podanie szczególnych kategorii danych niewymaganych przepisami prawa – wymagane jest pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dołączone do dokumentów kandydata.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z przepisów prawa (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do jego akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania) będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie przez okres co najmniej
3 miesięcy.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto, macie Państwo prawo do udzielenia i cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych lub bycia zapomnianym (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody). Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSOBY, KTÓRA ŻYCZY SOBIE KONTAKTU
Z ADMINISTRATOREM POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE WWW

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie kontaktu z administratorem poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*), którą wyrazili Państwo dobrowolnie, poprzez świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego (wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie www).

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu przez stronę www.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania się ze zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto, macie Państwo prawo do udzielenia i cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych lub bycia zapomnianym. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy lub za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSOBY, KTÓRA ZNAJDZIE SIĘ W OBSZARZE MONITOROWANIA

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowania oraz mienia.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 30 dni  licząc od daty dokonania nagrania. Po tym okresie nagrania ulegają zniszczeniu, jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub do czasu ewentualnego prawomocnego zakończenia postępowania.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH

Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych organizowanych przez szkołę.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*), którą wyrazili Państwo dobrowolnie, poprzez świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania jest również prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe w postaci zarejestrowanego wizerunku zostaną udostępnione na stronie www szkoły oraz w mediach lokalnych i społecznościowych. Odbiorcami mogą być również podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto, macie Państwo prawo do udzielenia i cofnięcia udzielonej zgody
w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych lub bycia zapomnianym. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE ZBIERAMY W KORESPONDENCJI

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenia złożonego wniosku/ podania.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku/ podania.

 Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia rozpatrzenia wniosku/ podania w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Korespondencja, która nie będzie wymagała przechowywania będzie usuwana na bieżąco.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSóB, KTÓRYCH DANE  SĄ ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM FACEBOOKA

Cel przetwarzania 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie komunikacji z użytkownikami oraz gromadzenie i przekazywanie portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w ceu tworzenia statystyk oglądalności strony Administratora na portalu społecznościowym. Dane te pozwolą nam ulepszać naszą stronę dla zwiększania jej popularności. 

Podstawa przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (np. jeśli w wiadomości przekazywane są dane szczególnych kategorii) - zgody wyrażonej przez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj” na stronie Administratora w portalu społecznościowym lub poprzez wysłanie wiadomości. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach Facebooka:

 https://www.facebook.com/policy.php  w sekcji: Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest portal społecznościowy, na którym mamy konto szkoły (Facebook) oraz podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi na podstawie podpisanych umów. 

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest Facebook. Podmiot zgodnie deklaruje wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na stronie portalu społecznościowego https://www.facebook.com/policy.php. 

Prawa osób 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, bycia zapomnianym, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można poprzez cofnięcie polubienia lub obserwowania strony Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych. 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Cybula Barbara
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 12.05.2022
Liczba wyświetleń: 71
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
12.05.2022
18:24:05
edycja
Cybula Barbara
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
12.05.2022
18:21:27
edycja
Cybula Barbara
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych